Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana / David Nocar

Profil člena realizačního týmu

Osobní údaje    
 
Jméno / Příjmení David NOCAR
Tituly Mgr., Ph.D.  
     
Pracovní zkušenosti 2005 - dosud odborný asistent Katedry matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Odborná profilace v oblasti informačních technologií se zaměřením na edukační média a jejich využití v matematickém vzdělávání.
  2004 - 2005 asistent Katedry matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
  2003 - 2008 Spolupráce s Centrem distančního vzdělávání (od 1. 1. 2007 Oddělení pro podporu dalšího vzdělávání) Univerzity Palackého v Olomouci.
Činnosti spjaté s funkcemi: metodika distančního vzdělávání pro oblast e-learningu, metodické recenze studijních materiálů pro distanční vzdělávání, lektor, tutor, webmaster, administrátor LMS.
Činnosti spjaté s rolemi v projektu Akademie distančního vzdělávání (webmaster, administrátor LMS, technický poradce, autor, tutor, lektor) a v rámci kurzu Akademie distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci® (webmaster, administrátor LMS, tutor).
     
Vzdělání,
odborná příprava
a školení
2006

osvědčení č. 11-PO-712/2006 o dosažení uživatelských ICT znalostí a dovedností definovaných osnovou volitelného modulu "ICT ve výuce matematiky" školení poučených uživatelů v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání, Projekt I - Informační gramotnost.

2006

akreditovaný kurz MŠMT v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod číslem 31 765-2004-25-505 "Multimediální technika ve vzdělávání: Modul 2 – Zobrazovací a projekční technika"

2006

akreditovaný kurz MŠMT v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod číslem 31 765-2004-25-505 "Multimediální technika ve vzdělávání: Modul 3 – Digitální fotografie"

  2005 akreditovaný kurz MŠMT v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod číslem 31 765-2004-25-505 "Multimediální technika ve vzdělávání: Modul 5 – Video nejen digitální"
  2005

Cyklus seminářů Distanční vzdělávání profesionálně (Principy a standardy v distančním vzdělávání, Tvorba distančních studijních opor, Pedagog v distančním vzdělávání, Multimédia a Internet)

  2002 - 2007

Doktorský studijní program (Ph.D.) Pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Odborná činnost a disertační práce zaměřená na problematiku e-learning.

  1998 - 2002

Magisterský studijní program (Mgr.) Učitelství pro 2. stupeň základních škol na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

     
Jazykové znalosti Angličtina aktivně
  Němčina pasivně
     
Projekty 2006 - 2007 ESF (OP RLZ)
reg. č.: CZ.04.1.03/3.3.12.1/0032
název: Akademie distančního vzdělávání
zastávaná role: člen řešitelského týmu
  2006 - 2008 ESF (OP RLZ)
reg. č.: CZ.04.1.03/3.2.15.3
název: Zvýšení úrovne vzdelávání v matematice ve studijním oboru Ucitelství pro 1. stupen základní školy
zastávaná role: člen řešitelského týmu
  2006 - ESF (OP RLZ)
reg. č.: CZ.04.1.03/3.1.15.1/0237
název: Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě Školního vzdělávacího programu
zastávaná role: autor, lektor
  2006 FRVŠ
č. proj.: 1240
název: Multimédia ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
zastávaná role: spoluřešitel
     
Členství ve vědeckých společnostech od 2002 Jednota českých matematiků a fyziků
     
Expertizní činnost   metodický recenzent distančních studijních opor
    oponent grantových návrhů Fondu rozvoje vysokých škol
     
Seznam publikací RŮŽIČKOVÁ, B. – NOCAR, D. Nové trendy ve vzdělávání – šance pro každého. In Sborník z XVI. mezinárodní vědecko-odborné konference DIDMATECH 2003. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-7220-6.
  NOCAR, D. Informační a komunikační technologie ve škole. In Sborník z matematického kolokvia „Trendy ve vyučování matematice“ [CD-ROM]. Olomouc: Pedagogické centrum, 2003. ISBN 80-7220-162-X.
  NOCAR, D. ICT ve výuce matematiky. In Sborník z konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: JČU, 2003.
  NOCAR, D. a kol. E-learning v distančním vzdělávání. Olomouc: UP, 2004. ISBN 80-244-0802-3.
  NOCAR, D. - KOPECKÝ, K. Různé úrovně využití ICT k učení se, především v DiV. In sborník z XXII. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: 20. 5. 2004. ISBN 80-7231-116-6.
  NOCAR, D. E-learning v distančním vzdělávání. In sborník z III. národní konference Distanční vzdělávání v ČR – Současnost a budoucnost. Brno: 30. 6. – 2. 7. 2004. ISBN 80-86302-02-4.
  NOCAR, D. E-learning v celoživotním vzdělávání učitelů. In sborník z mezinárodní konference História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. Banská Bystrica: 8. - 9.9.2004. ISBN 80-8083-107-6.
  NOCAR, D. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. In sborník z vědecké konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů I. Praha: Votobia, 2003. ISBN 80-7220-163-8.
  NOCAR, D. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání II (e-learning). In sborník z vědecké konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II. Praha. Votobia, 2004. ISBN 80-7220-201-4.
  KOPECKÝ, K. - NOCAR, D. Úvod do anatomie standardu S.C.O.R.M. In sborník BELCOM'05 - Building Effective Learning Communities - "Trendy v e-learningu". Praha: ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03203-5.
  NOCAR, D. Blended learning a jeden jeho konkrétní případ v praxi. In Sborník z konference Alternativní metody výuky 2005. Praha: UK, 2005. ISBN 80-7305-511-2.
  NOCAR, D. Standards in E-learning. In sborník z mezinárodní vědecko-odborné konference Trendy technického vzdělávání 2005. [CD-ROM]. Olomouc: Katedra technické a informační výchovy PdF UP, 2005. ISBN 80-7220-227-8.
  NOCAR, D. Standardy v e-learningu. In sborník Efficiency and Responsibility in Education – Proceedings of Papers 2005. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. ISBN 80-213-1349-8.
  NOCAR, D. Výhody a nevýhody elektronických studijních opor oproti studijním oporám tištěným. In sborník z XXIII International Colloquium on the Acquisition Process Management. [CD-ROM]. Brno: Univerzita obrany, 2005. ISBN 80-85960-92-3.
  HODAŇOVÁ, J., NOCAR, D., VANĚK, V. Konstrukční geometrie I. Kuželosečky. Olomouc: VUP, 2005. 1. vydání, 84 s. ISBN 132 80-244-1091-5.
  VANĚK, V. - NOCAR, D. E-learningová podpora matematicky talentovaných žáků. In sborník MAKOS 2005. Zlín: UTB, 2006. ISBN 80-7318-360-9.
  NOCAR, D. Od e-learningu k blended learningu. In Bulletin Komory daňových poradců. Brno: KDP ČR, 2006. ISSN 1211-9946.
  NOCAR, D. Blended learning a vzdělávací program projektu @div. In XXIV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu [CD-ROM]. Brno: UO, 2006. Adresář: 6clanky/4nocard.pdf. ISBN 80-7231-139-5.
  NOCAR, D. Úvod do distančního vzdělávání a e-learningu in VŠETULOVÁ, M. a kol. Příručka pro tutora. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1641-0.
 
  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1124
         58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  e-mail: akademiediv@upol.cz


Aktualizováno: 19. 2. 2008