Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana

Průběžné zprávy z projektu

10/2006

Za období:

1.–31. 10. 2006 (10 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
odborná příprava
elektronická podpora projektu
celkové zabezpečení pilotního kurzu

Personální zabezpečení:

Monika Všetulová (manažer projektu, autor, tutor, lektor)
Karin Chlapíková (administrátor projektu)
Jana Dostálová (organizátor projektu)
David Nocar (webmaster, technický poradce, administrátor LMS, autor, tutor/lektor)
Ludmila Urbášková (autor, tutor/lektor)

Datum konání porad:

27. 10. 2006 (realizační tým)

Datum zveřejnění zprávy:  

3. 11. 2006

Zpracovala:

Monika Všetulová

Stručný přehled aktivit za dané období

V říjnu 2006 jsme zpracovali 3. průběžnou monitorovací zprávu o průběhu projektu a detailně zhodnotili průběh pilotního kurzu Letní školy pro tutory. Současně jsme se shodli na konkrétních změnách, kterými vylepšíme následující kurzy.

Určili jsme termín konání Letní školy pro tutory 2007. Kurz proběhne od 1. 6. 2007 do 13. 7. 2007.

Připravujeme výroční setkání absolventů pilotního kurzu. Setkání se uskuteční 29. 11. 2006. Absolventi obdrží CD-ROM s elektronickými studijními materiály a fotografiemi z průběhu tréninku. Každý účastník také získá videozáznam své prezentace závěrečného projektu a vzpomínkovou fotografii. Cílem setkání je společné zhodnocení přínosu projektu pro účastníky a diskuse s lektory.

Autoři Příručky pro tutory zapracovávají náměty účastníků pilotního kurzu. Grafik připravil 1. návrh obálky knihy a vytvořil návrhy na další propagační materiály projektu.

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Odborná příprava RT:

samostudium odborných zdrojů, vyhledávání potřebných školení

Elektronická podpora projektu:  

aktualizace webových stránek projektu

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz