Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana

Průběžné zprávy z projektu

2/2006

Za období:

1. – 28. 2. 2006 (2 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
odborná příprava realizačního týmu
tvorba programové skladby @kademie
elektronická podpora projektu

Personální zabezpečení:

Monika Všetulová (manažer projektu)
Karin Chlapíková (administrátor projektu)
David Nocar (webmaster, technický poradce, administrátor LMS, autor, tutor/lektor)
Ludmila Urbášková (autor, tutor/lektor)

Datum konání porad:

20. 2. 2006, 22. 2. 2006

Datum zveřejnění zprávy:  

6. 3. 2006

Zpracovala:

Monika Všetulová

Stručný přehled aktivit za dané období

Autoři odevzdali podrobnou anotaci jednoho modulu.

Návrh obsahové skladby samostudia byl definitivně vytvořen na poradě autorů 22. 2. 2006. Obsah byl definován tak, aby pokryl klíčové aspekty vzdělávacího procesu v podmínkách distančního vzdělávání. Byli jmenováni autoři jednotlivých modulů a určeny termíny prací na obsahové náplni řízeného samostudia. Autoři byli seznámeni s požadavky na e-learningový modul (komplexní zabezpečení samostudia jednoho tématu v LMS).

Diskutovalo se rovněž o programové struktuře letní školy. Předběžný program bude specifikován 8. března na poradě autorů.

Byla zakoupena potřebná didaktická technika v souladu s projektovou dokumentací.

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Odborná příprava RT:

předány instrukce členům realizačního týmu k obsahu a formě přípravy

Tvorba programové skladby:

vytvořena modulární struktura řízeného samostudia

Elektronická podpora projektu:  

aktualizace webových stránek (forma + obsah)

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz