Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana

Průběžné zprávy z projektu

11/2006

Za období:

1.–30. 11. 2006 (11 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
odborná příprava
elektronická podpora projektu

Personální zabezpečení:

Monika Všetulová (manažer projektu, autor, tutor, lektor)
Karin Chlapíková (administrátor projektu)
Jana Dostálová (organizátor projektu)
David Nocar (webmaster, technický poradce, administrátor LMS, autor, tutor/lektor)
Ludmila Urbášková (autor, tutor/lektor)

Datum konání porad:

27. 11. 2006 (realizační tým)

Datum zveřejnění zprávy:  

7. 12. 2006

Zpracovala:

Monika Všetulová

Stručný přehled aktivit za dané období

23. a 24. listopadu jsme představili projekt ADiV na Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA, který pořádala Filozofická fakulta Univerzity Palackého.

27. listopadu se uskutečnila porada realizačního týmu. Hlavním tématem porady bylo uspořádání výročního setkání absolventů pilotního kurzu, které se konalo 29. listopadu. Cílem setkání bylo zhodnocení průběhu pilotního kurzu, jeho přínosu pro praxi a neformální diskuse o obsahu letní školy, která se uskuteční od 9. do 13. července 2007. Účastníci obdrželi DVD se záznamem obhajoby svého závěrečného, doplňující elektronické studijní materiály a fotografie.

               

Členové realizačního týmu ADiV si průběžně zvyšovali svou odbornost (účast na seminářích o e-learningu, konferenci AEDUCA, studium odborné literatury).

Autoři Příručky pro tutory zapracovali náměty účastníků pilotního kurzu do aktualizované verze příručky. Grafik připravil návrh propagačních materiálů projektu (vizitky projektu, propagační leták projektu, poster, potisk CD viz sekce publicita).

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Odborná příprava RT:

samostudium odborných zdrojů, účast na školení

Elektronická podpora projektu:  

aktualizace webových stránek projektu

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz