Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana

Průběžné zprávy z projektu

12/2006

Za období:

1.–31. 12. 2006 (12 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
odborná příprava
elektronická podpora projektu

Personální zabezpečení:

Monika Všetulová (manažer projektu, autor, tutor, lektor)
Karin Chlapíková (administrátor projektu)
Jana Dostálová (organizátor projektu)
David Nocar (webmaster, technický poradce, administrátor LMS, autor, tutor/lektor)
Ludmila Urbášková (autor, tutor/lektor)

Datum konání porad:

18. 12. 2006 (realizační tým)

Datum zveřejnění zprávy:  

19. 12. 2006

Zpracovala:

Monika Všetulová

Stručný přehled aktivit za dané období

Prosinec 2006 byl ve znamení úprav Příručky pro tutory, odborného školení realizačního týmu (účast v kurzu Netmoderátor: vedení lidí a komunikace on-line, studium nově zakoupené odborné literatury), vytvoření detailního harmonogramu projektu v první polovině roku 2007 a řešení změn vyplývajících ze zrušení realizačního pracoviště.

Na základě detailního zhodnocení dosavadního průběhu kurzu jsme zakoupili potřebnou odbornou literaturu, jejíž prostudování pozitivně ovlivní nejen obsahovou úroveň projektu, ale především management a marketing Akademie distančního vzdělávání Univerzity Palackého.

Seznam zakoupené literatury
ČAKRT, M. Typologie osobnosti. Praha : Management Press, 2004. ISBN 80-7261-112-7.
MUŽÍK, J. Didaktika profesního vzdělávání dospělých. Plzeň : Fraus, 2005. ISBN 80-7238-220-9.
HERMOCHOVÁ, S. Hry pro dospělé. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0817-5.
HALL, G., M. Jak připravit úspěšnou přednášku. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-422-9.
KIM, S. H. Tisíc a jeden způsob jak motivovat sebe i druhé. Praha : Management Press, 2003. 2. vydání. ISBN 80-7261-078-3.
PHILIPS, D. Online public relations. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0368-8.
TOMAN, M. Intuitivní reklama. Praha : Management Press, 2006. ISBN 80-7261-139-9.
VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. Jak dělat reklamu. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0557-5.

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Odborná příprava RT:

samostudium odborných zdrojů, účast na školení

Tvorba programu:

splněny klíčové aktivity daného období

Elektronická podpora projektu:  

aktualizace webových stránek projektu

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz