Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana

Průběžné zprávy z projektu

1/2006

Za období:

1. – 31. 1. 2006 (1 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
odborná příprava realizačního týmu
elektronická podpora projektu

Personální zabezpečení:

Monika Všetulová (manažer projektu)
Karin Chlapíková (administrátor projektu)
David Nocar (webmaster, technický poradce, administrátor LMS, autor, tutor/lektor)

Datum konání porad:

2. 12. 2006, 20. 1. 2006, 31. 1. 2006 (8.30 – 10.00 hod.)

Datum zveřejnění zprávy:  

6. 2. 2006

Zpracovala:

Monika Všetulová

Stručný přehled aktivit za dané období

Projekt byl spuštěn 1. prosince 2005. Nejprve byly zabezpečeny potřebné administrativní úkony spjaté se schválením projektu a spuštění přípravných prací.

Členové realizačního týmu (dále jen RT) se detailně seznamovali s obsahem projektu a svými rolemi. Vzhledem k personálním změnám byla v průběhu ledna 2006 jmenována nová manažerka projektu. Následovalo předání projektu. Členům RT byl postoupen harmonogram projektu a rozpis aktivit v první etapě jeho realizace. Byly představeny jednotlivé role v RT a specifikovány konkrétní úkoly, které z nich vyplývají. Každému členovi byla přidělena odpovídající role a zadány první úkoly.

Byla zřízena elektronická podpora projektu (doména: http://akademiediv.upol.cz, e-mail: akademiediv@upol.cz).

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Odborná příprava RT:

předány instrukce členům realizačního týmu k obsahu a formě přípravy

Elektronická podpora projektu:  

zřízení domény a webových stránek (forma + obsah)

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz