Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana

Průběžné zprávy z projektu

3/2006

Za období:

1. – 31. 3. 2006 (3 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
odborná příprava realizačního týmu
tvorba programové skladby @kademie
elektronická podpora projektu

Personální zabezpečení:

Monika Všetulová (manažer projektu)
Karin Chlapíková (administrátor projektu)
David Nocar (webmaster, technický poradce, administrátor LMS, autor, tutor/lektor)
Ludmila Urbášková (autor, tutor/lektor)

Datum konání porad:

8. 3. 2006, 29. 3. 2006

Datum zveřejnění zprávy:  

5. 4. 2006

Zpracovala:

Monika Všetulová

Stručný přehled aktivit za dané období

Na schůzce autorů jsme prodiskutovali program kontaktní části letní školy pro tutory. Výuka bude zahrnovat tutoriály ke klíčovým modulům, čas pro tvorbu závěrečných projektů a jejich prezentaci a večerní besedy s experty na palčivá témata v e-learningu (motivace studujících ve virtuální třídě, trendy v e-learningu, evaluace e-learningové výuky a týmová práce on-line).

Oslovili jsme potenciální autory posledního (nikoliv důležitostí) modulu Evaluace v DiV. V současné době probíhá jejich výběr. Ostatní autoři již pracují na tvorbě studijního textu v souladu s harmonogramem, který jsme schválili na poradě autorů.

Grafik navrhl logo projektu a obdržel podklady k vytvoření informačního letáku.

           

Administrátor vyhledal vhodná místa pro realizaci kontaktní části letní školy. Do konce měsíce dubna bude s konečnou platností rozhodnuto o místě konání letní školy.

Řešíme technické zabezpečení letní školy (počítačová učebna, připojení na Internet, nákup další didaktické techniky dle projektové dokumentace).

Hledáme odborníky na distanční vzdělávání, kteří se zabývají palčivými tématy distančního vzdělávání, jako experty pro večerní besedy s účastníky.

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Odborná příprava RT:

Schváleny dílčí vzdělávací aktivity a účast na konferencích

Tvorba programové skladby:

vytvořen předběžný program kontaktní části letní školy

Elektronická podpora projektu:  

aktualizace webových stránek (forma + obsah)

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz